Szervíz

 

Vásárlástól való elállás joga

Tájékoztatjuk, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) számú Kormány rendelet (továbbiakban, mint: „Korm. rend.”) 20. § (1) bekezdése szerint a (2) bekezdés alapján a fogyasztó termékvásárlás esetén a termék átvételétől számított, míg szolgáltatás igénybevétele esetén a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül, indokolás nélkül elállhat.

Amennyiben Ön a jogszabályban biztosított elállási vagy felmondási jogával kíván élni, úgy azt a Korm. rend. 2. számú mellékletét, vagy a jelen Tájékoztató 1. számú mellékletét képező elállási nyilatkozat minta részünkre történő megküldésével, vagy bármilyen más, az elállási / felmondási szándék egyértelmű nyilatkozatát kifejező módon tudja gyakorolni.

Tájékoztatjuk, hogy elállási / felmondási nyilatkozatát postán, vagy e-mail útján az alábbi címre tudja megküldeni:

Postacím: 1133 Budapest, Tutaj utca 1/A. (Váci út és Tutaj utca sarok)

E-mail cím: info@szamtekbolt.hu

Tájékoztatjuk, hogy az elállási / felmondási nyilatkozata abban az esetben minősül határidőn belül megtettnek, amennyiben a nyilatkozatát a 14 napos határidő lejártát megelőzően elküldi.

Amennyiben Ön a korábban létrejött szerződéstől eláll, attól a naptól számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.), amely napon a megvásárolt terméket részünkre visszaszolgáltatta, vagy kétséget kizáró módon nem igazolta, hogy az részünkre visszaküldte.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, azaz bankkártyás fizetés esetén az Ön által használt bankkártyára történő visszatérítést, banki átutalás útján pedig azon pénzforgalmi számlára történő visszatérítést, amelyről a vételár összege megérkezett, míg utánvét esetén postai úton.

Kifejezetten felhívjuk figyelmét, hogy elállás esetén nem áll módunkban a kérdéses terméket visszafuvarozni, így az mindig az Ön kötelessége, így a termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Tájékoztatjuk, hogy ezeknek a költségeknek legmagasabb becsült összege megközelítőleg 3000- Ft.

Tájékoztatjuk, hogy az elállási / felmondási jog gyakorlása nem illeti meg Önt az alábbi esetekben:

 • Lezárt csomagolású számítógépes szoftver példánya tekintetében, amennyiben az átadást követően Ön a csomagolást felbontotta;

 • A fogyasztó egyedi megrendelése alapján készült, a fogyasztó személyére szabottan elkészült számítógép konfiguráció esetén;

 • Amennyiben a termékben bekövetkezett hiba bekövetkeztének oka annak a termék nem rendeltetésszerű használata, azon bekövetkező sérülés;

 • felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy az elállási jog minden sérülésmentes, eredeti állapotban visszajuttatott termékre vonatkozik.

Az elállási jog nem gyakorolható a következő esetekben:

 • Szoftvertermékek esetében, azok bontását követően;

 • Nem rendeltetésszerűen használt illetve sérült termék vagy kiegészítő esetében;

 • Személyhez kötött, egyedi megrendelés esetén. Ide tartoznak a komplett, egyedi igény alapján összeállított számítógép konfigurációk

Szavatossági jogok

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Tájékoztatjuk, hogy társaságunk hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a polgári törvénykönyvről szóló 2013.V. törvény szabályai szerint. A kellékszavatossági jogai a -a saját választása alapján – az alábbiak:

 • Amennyiben kérése teljesítése számunkra nem lehetetlen, vagy nem jár aránytalan többletköltséggel igényelheti, hogy a hibás terméket kijavítsuk, vagy kicseréljük;

 • Amennyiben kijavításra vagy kicserélésre nem tart igényt, vagy erre nem volt módja, kérheti az Ön által megfizetett ellenszolgáltatás arányos leszállítását;

 • Fentieken túlmenően a hibát a mi költségünkre Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíthatja;

 • Amennyiben a fenti három megoldás az Ön számára nem elfogadható, akkor a létrejött szerződéstől elállhat.

Tájékoztatjuk, hogy a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra mi adtunk okot.

Kellékszavatossági igényét – társaságunkkal szemben - a felfedezés után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül társaságunkkal közölni köteles, azonban a szerződés teljesítésétől (az áru átvételétől) számított kétéves határidőn túlmenően kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Amennyiben használt dolgot vásárol tőlünk, úgy kellékszavatossági igényét 1 hónapon belül köteles érvényesíteni.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a termék átvételétől számított hat hónapon belül kívánja igényét érvényesíteni, úgy a hiba közlésén túlmenően egyéb teendője nincsen, amennyiben igazolja, hogy a terméket tőlünk vásárolta. Amennyiben kellékszavatossági igényét a termék átvételét követő hat hónapon túl, de két éven belül kívánja érvényesíteni, úgy Ön köteles annak bizonyítására, hogy a felismert hiba már a teljesítés (áru átvétele) időpontjában is fennált.

A kellékszavatossági jogán túlmenően társaságunkat termékszavatossági kötelezettség is terheli. A termékben bekövetkező hiba esetén Ön – saját választása szerint – érvényesítheti kellékszavatossági, vagy termékszavatossági jogát.

Amennyiben termékszavatossági igényét kívánja érvényesíteni Ön kizárólag a hibás termék kijavítását, vagy kicserlését kérheti. Jelen pont szerint hibás terméknek minősül azon termék, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságoknak.

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Termékszavatossági igényét a megvásárolt termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Gyártónak minősül ilyen szempontból, amennyiben a gyártó nem telepedett le az Európai Unió területén, az első forgalomba hozó társaság.

Termékszavatossági igényét kizárólag az társaságunktól megvásárolt termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a termékszavatosságra kötelezettek mentesülhetnek kötelezettségük alól, amennyiben az alábbi három feltétel egyikét bizonyítani tudják:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

 • - a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

 • - a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

Ismételten felhívjuk szíves figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényét egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesítheti.

Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Fentieken túlmenően bizonyos termékek gyártói hibás teljesítésük esetére jótállást vállalnak, illetve Társaságunk jótállásra köteles az általuk előállított, forgalmazott termékekre vonatkozóan.

A jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles a gyártó, vagy a vállalkozás helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Az általunk megvásárolt termékre vonatkozóan, összhangban a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet rendelkezéseivel, az általunk forgalmazott bizonyos új termékekre vonatkozóan jótállási kötelezettség terheli társaságunkat. Ezen jótállás időtartama egy év - amennyiben a termék gyártója önként kedvezőbb jótállási időt nem vállalt-, amelynek elmulasztása jogvesztéssel jár. A határidő a termék átadásával, vagy amennyiben mi helyezzük üzembe, saját magunk, vagy megbízottunk útján, akkor az üzembe helyezés napjával kezdődik.

A fentiektől eltérő egyes gyártók által vállalt, vagy rájuk jogszabály alapján irányadó jótállási időszakra vonatkozó részletes tájékoztatást a termékekhez mellékelt tájékoztatóban találják.

Ha a jótállásra kötelezett a kötelezettségének az Ön felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a határidő elmulasztása jogvesztéssel jár, azaz ezt követően már nem tudja érvényesíteni jogát.

Felhívjuk szíves figyelmét, csak olyan termékek és számítógép konfigurációk esetén tudunk jótállást vállalni, amelyet az erre felhatalmazott kereskedelmi egységgel helyeztetett üzembe, illetve szereltetett be, mivel a nem felhatalmazott kereskedelmi egységek által üzembe helyezett alkatrészek jótállása iránti igények - vitás esetben – elutasításra kerülnek.

A jótállási igény érvényesítésére a fentieken túlmenően a kellékszavatossági jogok gyakorlása során ismertetett szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatossági és termékszavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A fenti speciális feltételek igénybevételével kapcsolatosan, az alábbi általános tájékoztatást adjuk a szavatossági igények érvényesíthetőségével kapcsolatban:

Kérjük, hogy jótállási, szavatossági igényük bejelentésével egyidejűleg a szakszerű beszerelést, illetve üzembehelyezést végző, felhatalmazott kereskedelmi egységek számláját vagy annak másolatát úgyszintén megküldeni szíveskedjen.

Tájékoztatjuk, hogy jótállási, szavatossági igényüket az általunk, vagy a termék gyártója által kibocsátott jótállási jeggyel érvényesíthető, vagy a vásárlást bizonyító számla, nyugta felmutatásával.

Felhívjuk figyelmét, hogy a termékeken található garanciacímke illetve gyári azonosítók eltávolítása, olvashatatlansága, megsértése vagy annak kísérlete azonnal a jótállási, szavatossági kötelezettség megszűnését vonja maga után. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodások (így különösen égés, törés, repedés, vonali vagy hálózati túlfeszültség, elemi kár, villámcsapás, szándékos rongálás, elégtelen hűtés, helytelen vagy szakszerűtlen tárolás vagy szállítás (számítástechnikai alkatrészek esetén a csomagolás (doboz, antisztatikus védőzacskó) a szakszerűtlen szállítás illetve tárolás alapfeltétele), iparszerű igénybevétel, stb.) illetve nem felhatalmazott szervíz által végzett javítások, megbontások, átépítések, szoftver vagy BIOS frissítések, stb. esetén cégünk jótállási illetve szavatossági kötelezettsége megszűnik. Végezetül felhívjuk szíves figyelmét, hogy merevlemez, vagy más adathordozó meghibásodásából bekövetkezett adatvesztésekért felelősséget nem vállalunk, az adatmentést valamint a kártérítést nem áll módunkban vállalni.

Alkatrészek vásárlása esetén az azok közötti, illetve a már meglévő alkatrészekkel fennálló inkompatibilitási problémákra jótállást, szavatosságot nem tudunk vállalni, különös tekintettel jogszabályi kötelezés hiányára.

Szervizeink csak hardverhibák kijavítására vállalnak garanciát, szoftverproblémák (meghajtó driver összeférhetetlenség vagy hiba, vírus, beállítási vagy konfigurálási hibák illetve hiányosságok) kijavítása nem feladatunk, ezeket nem áll módunkban orvosolni.

Kérjük, hogy a hibásnak vélt termékkel együtt hozzák vissza annak tartozékait is (kábelek, tápegység, Driver CD, doboz, stb.), mivel csere esetén a márkaszervíz kötelezheti a hiányzó alkatrészek árának megtérítésére, illetve bizonyos esetekben a cserét meg is tagadhatja.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az LGA775-ös CPU foglalattal ellátott alaplapokat csak a foglalatot védő műanyag lemezzel vesszük át!

Azonosító nélküli kellékekre és kábelekre, festékpatronokra, tonerekre, ventillátorokra, adathordozókra, (floppy, CD, DVD, stb.) és nettó tízezer forint értékhatárt el nem érő termékekre 3 nap szavatosságot vállalunk (adathordozókat csak anyaghiba (pl. megfolyás) esetén cserélünk) abban az esetben, ha a kérdéses termékre vonatkozóan egyéb törvényi vagy jogszabályi rendelkezés nincs.

Azokban az esetekben, amikor azt külön jogszabály nem szabályozza a meghibásodás miatt kicserélt termékekre a cserével a szavatossági idő nem kezdődik újra, illetve a cserélt alkatrész beszámítási értékét az éppen aktuális áron számoljuk.

A jótállási jegyen szereplő "CE" megfelelősségi jel a vonatkozó rendeletek szerint az erre a jelölésre kötelezett termékekere vonatkozik.

A termékek visszavásárlásával, esetleges garanciális ügyintézésével minden esetben a garanciajegyen feltüntetett szakszervíz foglalkozik.

SZERVÍZÜNKBEN TÖRTÉNÕ BEVIZSGÁLÁS NÉLKÜL A GARANCIÁLIS ÉS ESETLEGES VISSZAVÁSÁRLÁSI ÜGYEKET NEM ÁLL MÓDUNKBAN INTÉZNI.

Szervíz feltételek

Boltunkban alkatrészcserés szervíz működik, a bevizsgálás utáni hibás alkatrészek cseréjének lehetőségét felajánlva, új alkatrésszel pótoljuk a régit. Szervizünk kellő körültekintéssel jár el a máshol vásárolt termékek bevizsgálása esetében is, de garanciát a nem nálunk vásárolt alkatrészekre adni nem áll módunkban.

Azon, a Társaságunktól vásárolt termékek esetében, amely termékekre még a garanciavállalási időszak nem járt le, a rendeltetésszerű használat során keletkező meghibásodások esetén ingyenes bevizsgálást végzünk.

 

Szerviz árak

Bevizsgálás (ha nem kéri a javítást):

3000 Ft

Operációs rendszer telepítés :

8000 Ft

Operációs rendszer telepítés adatmentéssel:

12000 Ft

Egyéb szoftver telepítés:

3000 Ft

Bios Frissítés:

3000 Ft

Driver telepítés:

4000 Ft

Notebook teljes belső tisztítás, hővezető paszta cserével:

8000 Ft

Asztali számítógép belső tisztítás:

4000 Ft

Rendszer karbantartás (Vírus irtás, rendszer gyorsítás):

5000 Ft

Adatmentés:

4000 Ft - tól

A fenti árak minden esetben tartalmazzák az általános forgalmi adó összegét.